Privacyverklaring

Privacyverklaring Beerten Haardendesign Maarheeze

 

Beerten Haardendesign hecht veel waarde aan de bescherming van (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring wordt helder en transparant informatie gegeven over de omgang met (persoons)gegevens. De handelswijze van Beerten Haardendesign is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van privacygegevens voor (toekomstige) klanten

Uw persoonsgegevens worden door Beerten Haardendesign verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Beerten Haardendesign.

 

De persoonsgegevens die u verstrekt, zullen verzamelt en gebruikt worden voor het toesturen van een offerte, om te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst moet/kan voldoen, zaken te kunnen leveren, werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

 

Na afloop van het verrichten van de werkzaamheden worden uw persoonsgegevens samen met de gegevens van het door u aangekochte product opgeslagen in ons klantenbestand, zodat wij bij onderhoud- en servicemeldingen uw gegevens kunnen raadplegen om zo efficiënt mogelijk de onderhoud-/servicemelding af te handelen.

 

De persoonsgegevens die u op het contactformulier of het storingsformulier op onze website invult en verzend, ontvangen wij in onze algemene e-mailbox. Deze gegevens worden enkel gebruikt om zo spoedig als mogelijk contact met u op te nemen om uw vraag/storing op te lossen. Deze gegevens worden opgeslagen in onze e-mailbox en zijn enkel bedoeld voor intern gebruik.

 

Verstrekken informatie aan derden

In verband met de uitvoering van een overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw gegevens onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegeven worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van privacygegevens voor (toekomstige) leveranciers of andere opdrachtnemers

Uw gegevens worden door Beerten Haardendesign verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Beerten Haardendesign.

 

De gegevens die u verstrekt, zullen verzamelt en gebruikt worden voor het kenbaar maken van onze specificaties en wensen met betrekking tot de inkoop van zaken en diensten, het toesturen van een offerte-aanvraag, het plaatsen van een bestelling, het betalen van uw facturen en om efficiënt met u te communiceren.

 

Niet verstrekken van (persoons)gegevens

U bent niet verplicht om uw (persoons)gegevens aan ons te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende (persoons)gegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Bewaarperiode gegevens

(Persoons)gegevens die u verstrekt voor het afgeven van een offerte, waaruit geen opdracht is voortgevloeid, verwijderen wij uiterlijk vijf jaar na ons laatste contact.

Indien wij van u een offerte hebben mogen ontvangen, maar wij geen klant van u geworden zijn, worden deze gegevens vijf jaar na ons laatste contact verwijderd.

 

Mocht er een overeenkomst tot stand zijn gekomen, dan bewaren wij uw (persoons)gegevens voor de duur van zeven jaar na einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. De gegevens die verwerkt worden in het klantenbestand worden in beginsel voor onbepaalde duur bewaard.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail) indienen. Indien de door ons verstrekte gegevens feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

 

Mocht u expliciet toestemming hebben gegeven voor het bewaren en gebruiken van de door u opgegeven (persoons)gegevens om u te benaderen voor bijvoorbeeld onderhouds- en servicediensten en open/instructie dagen, dan heeft u het recht en de mogelijkheid om ons opdracht te geven om uw (persoons)gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen.

 

Tevens heeft u de mogelijkheid om bij ons uw bezwaar schriftelijk kenbaar te maken of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact gegevens

Beerten Haardendesign
Rondven 7
6026 PX Maarheeze
Tel.nr.: 0495-592642
E-mail: info@beertenhaardendesign.nl
Website: www.beertenhaardendesign.nl